Niepodległości 9  95 731 15 84   rozanki@diecezjazg.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

niedziela:
7:45, 11:30 - RÓŻANKI
9:00 - SANTOCZNO
10:15 - WOJCIESZYCE

wtorek – piątek
18:00 - RÓŻANKI

czwartek - 16.30 - WOJCIESZYCE

sobota 
17:00 - RYBAKOWO
18:00 - ZDROISKO
19:00 - RÓŻANKI


Nabożeństwa:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w środę po Mszy Św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

I czwartek miesiąca 17.15 - 18.00

Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

I soboty miesiąca - 8.45 

Spowiedź Św.

wtorek - piątek
15 min przed Mszą Św.

w I piątek miesiąca:
17:30 - 18:00

Chrzest Św.

Aby ochrzcić dziecko w kościele należy:

 1. zgłosić się do Biura Parafialnego z aktem urodzenia dziecka, a także dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość rodziców;
 2. jeśli rodzice dziecka są z poza parafii, winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza parafią;
 3. podać dane świadków chrztu, którzy spełniają warunki: sakr. Bierzmowania; zaświadczenie od swojego duszpasterza o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi; dyplom uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej;

Komunikat w sprawie przygotowania do sakramentu Chrztu Św. dziecka dla rodziców i chrzestnych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński/ Biskup Zielonogórsko-Gorzowski/ 17.10.2016 r.

Chrzestny

 • Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną

Bierzmowanie

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia w wiarę.

Sakrament chrztu włącza ochrzczonego w ciało Kościoła, natomiast poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie. W pierwotnym Kościele sakramentu bierzmowania udzielano równocześnie z chrztem, gdyż ludzie przyjmujący wiarę byli z reguły dorośli. Dziś w pewnych okolicznościach również udziela się obu sakramentów jednocześnie. Dotyczy to zarówno dzieci, które osiągnęły wiek pozwalający na rozumienie prawd wiary, niemowląt i dzieci, nad którymi ciąży niebezpieczeństwo śmierci, a także wszystkich dorosłych. Dziś w Kościołach Wschodnich niemowlęta bierzmowane są w dniu chrztu, natomiast w Kościele Łacińskim odkłada się bierzmowanie dzieci chrzczonych do osiągnięcia wieku, w którym sakrament będzie przyjęty bardziej świadomie.


Przygotowanie kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony. Obowiązek przygotowania ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty Kościoła, w największym zaś stopniu do chrześcijańskich rodziców, których obowiązkiem jest troska o formowanie i umacnianie w dzieciach ducha wiary poprzez przykład życia i świadectwo własnej wiary. W tych przygotowaniach duszpasterze powinni służyć pomocą katechetyczną oraz troszczyć się o to, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do sakramentu.

Świadek bierzmowania
Bierzmowanemu zazwyczaj towarzyszy świadek, który przedstawia go szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie. Świadkiem bierzmowania jest praktykujący katolik. Według ostatnich zaleceń powinien to być chrzestny – w ten sposób głębiej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Niemniej świadkiem do bierzmowania może być inna osoba. Rodzice także mogą być świadkiem swojego dziecka.

Szafarz sakramentu bierzmowania
Zwykle szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup – bezpośredni sukcesor władzy apostolskiej. W ten sposób jest podkreślony związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy – wtedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. W określonych sytuacjach sakramentu bierzmowania może udzielić każdy kapłan.

Udzielenie sakramentu
Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby podkreślić związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w Eucharystii – przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę kandydata, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Biskupowi mogą towarzyszyć kapłani koncelebrujący, którzy także wyciągają ręce nad kandydatami, jednak nic nie mówią. Włożenie rąk na przystępujących do bierzmowania wyraża biblijny gest, przez który wzywa się daru Ducha Świętego. Namaszczenie krzyżmem i towarzyszące temu słowa wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ochrzczony otrzymuje niezniszczalne znamię Pańskie, które razem z darem Ducha Świętego doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni”
(por. 2 Kor 2, 14).

Skutki bierzmowania
Sakrament ten jest przyjęciem darów Ducha Świętego, co wprowadza głębiej w życie Kościoła. Przejawia się ono trwaniem w podwójnej miłości względem Boga i bliźniego oraz wypełnianiem przykazań Kościoła.

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu175Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1..

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego176Por. Sobór Trydencki: DS 1799..

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.


Pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty ślubu oraz przeprowadzenia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej

Wymagane dokumenty:

 1. Pełny odpis świadectwa chrztu św. z adnotacją, że do ślubu (nie wcześniejszy niż pół roku przed datą ślubu)
 2. świadectwo bierzmowania (może być adnotacja dokonana na świadectwie chrztu)
 3. świadectwo ukończenia katechizacji
 4. zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz poradni rodzinnej
 5. dowód osobisty
 6. w przypadku gdy oboje narzeczeni są spoza parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza jednej ze stron (lub licencjana zawarcie małżeństwa poza własną parafią - dokument potwierdzający, że narzeczeni przeszli etap rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej w swojej parafii i tam dostarczyli komplet dokumentów)
 7. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy)
 8. Dane o świadkach ślubu (personalia, adresy zamieszkania, dowód tożsamości).

Pogrzeb

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych:

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • Akt Zgonu z USC;
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM