Niepodległości 9  95 731 15 84   rozanki@diecezjazg.pl A A A  

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR2/2024 z dnia 18.03.2024r.

 

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Remont Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojcieszycach - etap I”.

Zadanie jest dofinasowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja 2RPOZ/2022/1889/Polski Ład.

 

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Różankach

 1. Niepodległości 9, 66-415 Różanki

NIP: 5993164820  REGON: 040119448

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Proboszcz Parafii Ks. Wojciech Jurek

tel. 663 91 91 94

e-mail: rozanki@diecezjazg.pl

 

CEL ZAMÓWIENIA

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Wojcieszycach jest najciekawszym zabytkiem ziemi kłodawskiej, a nawet jednym z najciekawszych i najstarszych w województwie lubuskim. Powstał na przełomie XIII/XIV wieku jako świątynia katolicka. Cechuje się architekturą romańską i wczesnogotycką, z późniejszą renesansową wieżą. W orzeczeniu WKZ z 1961r. występuje zapis: Kościół w Wojcieszycach zbudowany z granitu z końcem XIII wieku jest bardzo cennym pomnikiem architektury protogotyckiej.

Kościół w Wojcieszycach wymaga kapitalnego remontu obejmującego: naprawę więźby dachowej i przełożenie pokrycia dachowego, konstrukcję wieży i wymianę pokrycia hełmów, elewacji, stolarki drzwi, stolarki okien, stropu we wnętrzu, ścian wewnętrznych, rewaloryzacji wnętrza.

 

LOKALIZACJA OBIEKTU

Miejscowość Wojcieszyce , 66-415 Kłodawa.

Działka ewidencyjna nr  123, obręb ewidencyjny 008 Wojcieszyce, gmina Kłodawa, woj. lubuskie.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr GW1G/00020122/1.

 

GŁÓWNY KOD CPV ZAMÓWIENIA

71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

 

SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy:www.klodawa.pl oraz na stronie beneficjenta: www.parafiarozanki.pl

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności zuwzględnieniem 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu OdbudowyZabytków.
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie zregulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, wszczególności ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 1610 ze zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

- sporządzenie pełnej inwentaryzacji obiektu,

- wykonanie badań geologicznych,

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,

-  sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu,

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

- sporządzenie projektu budowlanego branży budowlanej,

- sporządzenie projektu technicznego,

- uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie STWiOR.

 1. Zakres dokumentacji projektowej musi obejmować:

- naprawę więźby dachowej i przełożenie pokrycia dachowego,

- wymianę pokrycia hełmów wieży kościoła,

- elewację,

- stolarkę okienną i drzwiową,

- strop we wnętrzu,

- naprawę i wzmocnienie ścian zewnętrznych,

- rewaloryzację wnętrza kościoła.

 1. Dane o zabytku:

Kościół o cechach romańsko-gotyckich oraz barokowych. Orientowany, jednoprzestrzenny.

Usytuowany w centralnej części wsi Wojcieszyce, w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim, gminie Kłodawa, na działce o numerze ewidencyjnym 123 i powierzchni 0,24 ha.  Prostokątna działka jest otoczona ceglanym płotem, z głównym wejściem od strony zachodniej.

Kamienny korpus powstał na przełomie XIII i XIV wieku, w początkach XVIII wieku została dobudowana apsyda oraz wieża o konstrukcji ryglowej.

Kościół założony jest na planie prostokąta zamkniętego od wschodu półkolistą apsydą o szerokości równej szerokości nawy. Jego wymiary zewnętrzne wynoszą 11,80 × 25,50 m. Wewnątrz szerokość 9,60 m, długość 23,50 m. Grubość ścian 1,15 m. Wysokość nawy głównej od posadzki do stropu wynosi 5,25 m, wysokość wieży 23 m (bez chorągiewki). Powierzchnia zabudowy 306,50 m², powierzchnia użytkowa 223,70 m², kubatura 2790 m³.

Korpus przykryty jest dwuspadowym dachem pokrytym dachówką karpiówką ułożoną podwójnie w koronkę, który nad apsydą przechodzi w dach stożkowy. Mury nawy posiadają 17 warstw kamieni narzutowych, przyciosanych do formatu kostki i są zwieńczone gzymsem. Staranne obrobienie kostek granitowych oraz ich równe ułożenie stanowi główny argument datowania obiektu na przełom XIII/XIV wieku i wiązania go z grupą najstarszych kościołów kamiennych Pomorza Zachodniego.

Podstawa szczytu zachodniego zbudowana jest z cegły gotyckiej w wiązaniu wendyjskim, część górna z cegły nowożytnej w wątku blokowym. Cegłą gotycką są obmurowane ościeża portalu i okien, gzyms wieńczący oraz łuki wejść go krypty. Na elewacjach korpusu zachowały się resztki tynków wapiennych.

Nad częścią zachodnią wznosi się nadwieszona, niewyodrębniona w rzucie przyziemia wieża o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Korpus wieży został zbudowany na planie kwadratu o szerokości 5,00 m. W każdej z jego ścian znajdują się po dwa okna łukowe. Nad korpusem wznosi się ośmioboczny bęben, którego wszystkie ściany są odeskowane. Szkielet konstrukcyjny wieży jest złożony z czterech narożnych słupów i trzech dodatkowych w obrębie każdej ze ścian. Pomiędzy słupami znajdują się cztery poziomy rygli i zastrzały. Na szkielet latarni składa się osiem słupów, pomiędzy którymi znajdują się okienka z deszczółkowatymi żaluzjami. Kołnierz i hełm wieży są pokryte blachą ocynkowaną.

W elewacjach północnej i południowej znajdują się po trzy duże, łukowato zamknięte okna i po jednym takim samym w skrajnych patiach apsydy. Zostały one wykonane podczas przebudowy kościoła w latach 1703-1705. Pośrodku zewnętrznej ściany apsydy widać ślady po trzecim oknie, które zostało zamurowane podczas prac remontowych w latach 30 XX wieku. W tym czasie zamurowano również wejścia do krypty u wschodnich krańców południowej i północnej ściany korpusu. Ślady dostawienia apsydy do korpusu są widoczne w postaci szwów dylatacyjnych oraz innej techniki budowy. Prawdopodobnie przy północnej ścianie korpusu znajdował się niegdyś zakrystia, na co wskazuje obecność zamurowanego otworu drzwiowego pod środkowym oknem.

Portal w ścianie zachodniej, a jeszcze bardziej znajdujące się nad nim okno, są przesunięte w kierunku północnym w stosunku do osi symetrii fasady. W wejściu głównym znajdują się drzwi dwuskrzydłowe, deskowo-klepkowe, wykonane w latach trzydziestych XX w. Stolarka okienna, na którą składają się drewniane ramiaki i szprosy dzielące okna na sześć kwater, została wymieniona na początku XXI wieku.

Na poddaszu widoczne są pozostałości po niezrealizowanym w latach trzydziestych XX w. zamiarze wymiany stropu belkowego na beczkowy. Są to zastrzały w formie półkolistych łęków przybite do jętek więźby dachowej oraz stalowe ściągi ze śrubami rzymskimi.

Wnętrze przykryte jest nagim stropem belkowanym, wspartym na trzech parach prostych drewnianych słupów, tworzących układ pseudonawowy. Belki podparte są podciągami i dwoma rzędami słupów, które były zarazem elementami konstrukcyjnymi empor bocznych, rozebranych po II wojnie światowej. Na ścianach podłużnych pod belkami znajduje się drewniany, profilowany gzyms.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Wojcieszycach jest wpisany do rejestru zabytków: L-340/A z dn. 28.07.2009r.

 

WIZJA LOKALNA

Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie  wizji lokalnejmiejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimyo kontakt z Zamawiającym.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 15 grudnia 2024r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 (dwie) usługi
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie obiektu zabytkowego.

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonych do oferty oświadczeń. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia – nie spełnia.

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty. Oferowana cena ryczałtowa ma być ceną łączną dla poszczególnych składowych.
 2. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 4. Cenę należy podać w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

Wykonawca wraz z formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zobowiązany jest złożyć:

 1. upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
  W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał) dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (złożone przez Wykonawcę
  w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN ICH SKŁADANIA

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty, kurieralub osobiście w siedzibie ZamawiającegoParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Różankach, ul. Niepodległości 9, 66-415 Kłodawa do dnia 04.2024r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania).
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wrazz tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
 4. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających podpis powinien być złożonywraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości oraz opisać: „Oferta na remont Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojcieszycach - etap I”.

Nie otwierać przed … [w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania ofert].  

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

Kryterium oceny ofert jest: Cena - 100%.

 

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem:

 

WCI = (CMIN/CI) x 100

Gdzie:

WCI – ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

CMIN – cena brutto oferty najtańszej

CI – cena brutto oferty rozpatrywanej

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2024r. o godz. 10.30.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub jest on powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych zapytaniu ofertowym,
  w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia
 4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonej oferty i wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia jej treści. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia
 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
  w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
  z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 2. a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 3. b) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 7. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
  w niniejszym zapytaniu w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
 8. W przypadku, kiedy Wykonawcy otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośródponownie złożonych ofert.
 9. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 11. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny
  z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawcówznajdujących się na liście rankingowej.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1. Formularz oferty

Zał. nr 2. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO

Zał. nr 3. Wykaz usług

 

 

 

 

 

 

 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

                                                                 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 18.03.2024r.

                                                                           

                                                                          Adresat:

                                                                          Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki

                                                            w Różankach, ul. Niepodległości 9, 66-415 Różanki

 

FORMULARZ OFERTY

DANE OFERENTA:

Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………….

Adres e-mail: .................................................................................

REGON: …………………….……..……. NIP ……………………………………..…..

PESEL: .......................................................................................... (dotyczy osób fizycznych).

NUMER WPISU DO KRS : ............................................................. (dotyczy podmiotów podlegających

wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego).

Osoba do kontaktu ……………………………….

Tel.: ……………………………………………………...

Adres e-mail: ……………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam niniejszą ofertę na wykonanie  zadania pn. Remont Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojcieszycach - etap Ioferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO (bez podatku VAT) ....................................................................................................... PLN

słownie: ............................................................................................................................................. PLN

VAT …………………….. % tj.  .................................................................................................................. PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) .................................................................................................... PLN

słownie: .............................................................................................................................................PLN

* Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, wykonania zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
 2. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym.
 3. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w treści zapytania ofertowego.
 4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym.
 5. Oświadczamy, że:
 6. a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 7. b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 8. c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 9. d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,
 10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
 11. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 12. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 13. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 14. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 15. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 16. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni.
 17. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.
 18. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

 

 

…………..………………………………………………………

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Wykonawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

 

………….…………………………………………………………

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Wykonawcy

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

 

                                                

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 18.03.2024r.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Różankach, ul. Niepodległości 9, 66-415 Różanki

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postepowania, na której Gmina Kłodawa udostępniła postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem www.klodawa.pl

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pan/Pani:

- na podstawie art.15 RODO prawo odstępu od danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rodo.

 1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

 

                                                

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 18.03.2024r.

 

WYKAZ USŁUG

 


Dotyczy postępowania

„Remont Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojcieszycach - etap I

 


DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

 

 

 

Lp.

Krótki opis usługi

Nazwa, adres podmiotu na rzecz którego była wykonana lub jest wykonywana usługa

Data wykonania

Wartość usług (brutto)

Początek

Koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy

 

 

 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM